Avisos legals.

Aquest lloc web pertany a TRANSERVA, S.A. (des d'ara TRANSERVA), companyia espanyola amb domicili social en Carrer de Bilbao, 206-208 local 1 08018 BARCELONA; amb CIF A-59053462 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 11.356, llibre 10.142 de la secció 2ª foli 12 fulla nombre 132.339 inscripció 1ª.
L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribuïx la condició d'USUARI, qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals aquí reflectides. Únicament es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figurin dintre del mapa web.
L'accés i/o ús a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre TRANSERVA i l'USUARI.

Actualitat i Modificació de la informació:

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. TRANSERVA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre el seu accés.
TRANSERVA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest website. Qualsevol modificació s'anunciarà convenientment. L'entrada en vigor de les modificacions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest website.